Återkoppling och bedömning

Forskning visar att kontinuerlig feedback har en starkt positiv korrelation med lärande och detta är något vi tar på största allvar.
I klassrummen jobbar läraren aktivt med eleverna. Vi har inga katedrar utan förväntar oss att läraren är aktiv i klassrummet och leder undervisningen genom att interagera med eleverna. Alla våra lärare tillämpar en pedagogisk metod vi kallar för Ansiktstid vilket innebär att de systematiskt säkerställer att de har individuella samtal med varje elev på varje lektion varje dag. På så vis vet varje elev alltid vad de behöver göra härnäst.

Varannan månad får alla vårdnadshavare en detaljerad rapport om sitt barns kunskapsutveckling. Rapporten skickas digitalt och ger både en generell bild av elevens kunskapsutveckling och uppförande samt specifika kommentarer om respektive ämne.

Vid skolstart genomförs en noggrann bedömning av elevernas kunskapsnivå så att våra lärare kan anpassa undervisningen till rätt nivå. Vi har ingått ett partnerskap med företaget GL Education som är världsledande gällande bedömningsverktyg. Våra lärare använder deras utvärderingsverktyg både för de enskilda eleverna och klassen som helhet.