Information in relation to covid-19


Spring 2021

2021-01-08 [Swedish]

Vid en digital pressträff den 7 januari informerade utbildningsminister Anna Ekström, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson om nya möjligheter för grundskolan vid behov använda distansundervisning på högstadiet med anledning av trängsel i grundskolans lokaler eller pga trängsel i kollektivtrafiken. Samtidigt underströks att närundervisning i de allra flesta fall är bättre för samtliga elever. Vi följer kontinuerligt utvecklingen kring covid-19 och följer rekommendationer och riktlinjer från myndigheter nationellt och regionalt.

Följande gäller för våra skolor:

Nordic International School Kalmar – Distansundervisning för högstadiets elever efter jullovet
Utifrån rekommendation från regionens smittskydd kommer våra elever i årskurs 7 på Nordic International School Kalmar att få undervisning på distans med start från och med måndag 11 januari. Elever i årskurs 4-6 har som vanligt undervisning på plats i skolan. Skolmåltider tillhandahålls även för högstadiets elever som deltar i distansundervisning. Mer information ges via Schoolsoft.

Beslut om övergång till distansundervisning fattas av skolans huvudman, i dialog med regionens smittskyddsverksamhet och beslutet om övergång till distansundervisning för högstadiet utgår från det lokala smittskyddets rekommendationer.

Nordic International School Karlstad – Delvis övergång till distansundervisning för elever i åk 8-9 efter jullovet
När vårterminen startar igen kommer eleverna i årskurs 7-9 på Nordic International School Karlstad delvis att övergå till undervisning på distans i syfte att minska trängseln på skolan och därmed begränsa risken för smittspridning. Skolmåltider kommer att tillhandahålls även för elever som deltar i distansundervisning. Mer detaljerad information skickas ut till vårdnadshavare via Schoolsoft. Elever i årskurs 4-6 har som vanligt undervisning på plats i skolan.

Beslut om övergång till delvis distansundervisning har fattats i samråd med skolans huvudman.

Nordic International School Norrköping – Skolan öppen som vanligt efter jullovet
Nordic International School Norrköping håller skolan öppen som planerat efter jullovet. Liksom tidigare vidtar skolan åtgärder för att motverka smittspridning och ser över undervisningsformer och logistik i skolan för att undvika trängsel och för att undvika att blanda elever i olika grupper.

Beslut om ev. övergång till distansundervisning fattas av skolans huvudman, i dialog med regionens smittskyddsverksamhet. Beslutet att hålla skolan öppen utgår från att det i dagsläget inte finns någon rekommendation från det lokala smittskyddet om att stänga skolor i regionen.

Nordic International School Trollhättan – Distansundervisning för högstadiets elever efter jullovet
Utifrån rekommendation från regionens smittskydd kommer våra elever i årskurs 7-9 på Nordic International School Trollhättan att få undervisning på distans med start från och med måndag 11 januari. Elever i årskurs 4-6 har som vanligt undervisning på plats i skolan. Skolmåltider tillhandahålls även för högstadiets elever som deltar i distansundervisning. Mer information ges via Schoolsoft.

Beslut om övergång till distansundervisning fattas av skolans huvudman, i dialog med regionens smittskyddsverksamhet och beslutet om övergång till distansundervisning för högstadiet utgår från det lokala smittskyddets rekommendationer.


Autumn 2020

2020-12-15 [Swedish]

Sammanfattning av dagens pressträff

 1. Skolverkets har beslutat att ställa in de nationella proven under våren 2021 för GY, GR och VUX. Undantag gäller för åk 3 vid grundskolan.
  De nationella prov som genomförs nu under veckan som pågår skall fortsatt genomföras.
 2. Skolverket kommer inte göra någon nationell insamling av resultatet av de nationella proven som genomförts.
 3. Skolverket kommer att ta fram bedömningsstöd som kan användas för att följa upp elevernas lärande.
 4. De obligatoriska bedömningsstödet i åk 1 utgår våren 2021.

Bakgrund till att de nationella proven ställs in
Ett genomförande av nationella prov förutsätter att eleverna har fått den undervisning som krävs för att de skall kunna göra de nationella proven. En annan förutsättning är att de skall kunna genomföras i skolan. Skolverket bedömer att det inte finns några garantier för detta.  Att beslutet kommer nu beror på att lärare och elever behöver framförhållning i sin planering. Lärare måste redan nu veta att det inte genomförs några nationella prov.

Annat som meddelades under presskonferensen

 • Undvik smittspridning! Inga studiebesök utanför eller till skolan skall genomföras.
 • Värna om och prioritera undervisning.
 • Utbildningsministern meddelade att skolorna skall vara öppna så länge det går! Smittspridning skall undvikas. Skolverket har uppdaterat sina råd.

2020-12-01
Today, the government announced new quarantine rules for primary school children. This means that:

 • Younger children in primary schools should stay home if they live with a corona-infected person, according to a new recommendation from the Public Health Agency
  – Even younger children and students living with someone who has covid-19 are advised to stay home, just as older students are recommended to do.
  – The change aims to create peace of mind, and to enable us to focus on the pedagogical work in school.
 • For the activities continued in upper secondary schools, primary schools and kindergartens, the general advice continues:
  – Congestion should be avoided
  – Good opportunities for hand washing and hand sanitizing must be provided
  – The premises should be cleaned preferably once a day

2020-11-18
Our schools should stay open as long as possible, according to current decisions and guidelines from government and authorities. Based on this, Nordic International School will continue the ongoing work on measures at each individual school to reduce congestion on the school’s premises. In suspected or confirmed cases of Covid-19 at the school, the principal, together with the company management, analyzes the situation at the school. Contact is always made with infectious disease control physicians for advice before deciding on measures.

2020-10-20
In confirmed cases of Covid-19, the Principal together with the Organiser of the independent school (owner) analyzes the situation at the school. Contact is always made with infectious disease control physicians for advice before taking any actions.

2020-08-18
At present, the Swedish authorities recommend that all schools should be kept open to students. However, we are continuously preparing for different scenarios, including a situation where the recommendation is to close schools and switch to online education.

In order to guarantee a safe and secure school environment for students and staff, we work on the basis of a strict policy regarding symptoms of illness. Students and staff with any symptom of illness should stay at home. If symptoms occur during the school day, the student will be sent home, after contact and agreement with a guardian. The student or employee is welcome back to school no earlier than 48 hours after symptom relief.

Based on the school’s local conditions, the principal and staff review how to adapt the school premises and the schedule to make it easier for students and teachers to keep a physical distance.

We encourage all students to use other means of transport than public transport to get to school, such as cycling or walking if possible. We also encourage our students to be outside during breaks.

The school premises are cleaned at least once every day, and everyone is reminded of the importance of cleaning hands with regular soap and hand disinfectant.

No external visitors have access to the premises except in emergency situations and for necessary maintenance / cleaning. Guardians who are to pick up children must meet up outdoors.

Physical education takes place as far as possible outdoors, current information is given by the respective sports teacher.

Updated information will be provided via Schoolsoft, in the event of changed recommendations.

Questions and answers [Swedish]

 1. Mitt barn måste åka kollektivt till skolan varje dag och det känns oroväckande. Finns det möjlighet att fortsätta distansutbildning pga behovet av att pendla?
  Svar:
   Utifrån de riktlinjer som nu gäller så är utgångspunkten att alla elever ska vara i skolan om den är öppen. Om en elev uppvisar sjukdomssymptom eller ingår i en riskgrupp kan distansundervisning erbjudas för att följa undervisningen utanför skolans lokaler. Det sker i så fall främst genom uppgifter och material i Google Classroom. Detta bestäms i varje enskilt fall i dialog med rektor.
 2. Kan jag som elev/vårdnadshavare kräva att få distansundervisning?
  Svar: Nej, det finns inte någon skyldighet för skolans huvudman att ge undervisning på distans när skolan är öppen. En elev eller vårdnadshavare kan alltså inte kräva att skolan ska ge undervisning på distans, även om möjligheten finns. Källa: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/distansundervisning
 3. Hur fungerar det med social distansering i klasser med 30 barn?
  Svar: 
  Skolan kommer att så långt det är möjligt att försöka glesa ut mellan platserna och olika åtgärder vidtas för att kunna hålla avstånd i skolan. Enligt Folkhälsomyndigheten är det nuvarande kunskapsläget att skolverksamheter inte visat sig vara drivande i smittspridningen. I de flesta fall där barn smittats av covid-19 har de smittats av en vuxen och symtomen är milda. Den personal som arbetar inom skolverksamheter har inte heller diagnosticerats i för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper.
 4. Informerar ni föräldrar om någon elev eller lärare smittats?
  Svar: 
  Om en elev eller medarbetare har bekräftats vara smittad med coronaviruset och personen nyligen har vistats i skolans lokaler så informerar skolan skyndsamt de personer som haft kontakt med den smittade personen, för att de ska kunna vara uppmärksamma på symptom. Enligt Folkhälsomyndigheten ska den som känner sig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber alltid stanna hemma. Det gäller även om man bara känner sig lite sjuk. Så länge du eller andra familjemedlemmar inte har några symtom ska man göra som vanligt och gå till skolan, förskolan eller jobbet.
 5. Hur hanterar ni när elever själva eller har föräldrar som befinner sig i riskgrupp?
  Svar: 
  Om en elev eller närstående ingår i en riskgrupp kan distansundervisning, efter samråd med rektor och uppvisande av läkarintyg, erbjudas för att eleven ska kunna följa undervisningen utanför skolans lokaler. Det sker i så fall främst genom uppgifter och material i Google Classroom.
 6. Hur blir det med automatiska orosanmälningar till Soc pga frånvaro om eleven ofta visar lätta symptom under hösten och då måste stanna hemma enligt riktlinjer och därmed får högre frånvaro än normalt?
  Svar: 
  Vid återkommande och omfattande frånvaro kan det bli aktuellt att skolan begär in läkarintyg. Om det inte finns särskilda skäl för elevens frånvaro kan det bli aktuellt med en orosanmälan.
 7. Hur blir det musikundervisningen?
  Svar: 
  Skolorna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för körverksamhet vilket bland annat innebär att eleverna vid sångövningar ska kunna hålla en armlängds avstånd och läraren/körledaren ska själv hålla ett avstånd till deltagarna på minst 2 meter. Om det är möjligt bedrivs undervisning i sång utomhus eller så kan gruppen delas in i mindre grupper som sjunger på olika platser eller vid olika tidpunkter för att undvika att vara för många samtidigt.
 8. Hur blir det med matsalen?
  Svar: 
  Skolorna ser till att öka avståndet mellan sittplatser i matsalen om det är möjligt och kan även se över schemat så att inte alla elever inte äter samtidigt och så att tiden för lunchservering förlängs för att minska köbildning.
 9. Hur blir det med ”lära känna varandra” aktiviteter vid skolstart?
  Svar: 
  Utgångspunkten att anordna detta på ett så säkert sätt som möjligt, med mindre grupper, aktiviteter utomhus och med aktiviteter på olika platser för olika årskurser och klasser.
 10. Hur blir det med utflykter och studiebesök som kräver att man åker kollektivt?
  Svar: 
  Skolan kommer så långt det är möjligt att undvika att ta med eleverna på utflykter som kräver resa med kollektivtrafik.
 11. Hur blir det med idrott?
  Svar: 
  Så länge det är möjligt planerar vi för att idrottslektioner ska hållas utomhus, vi försöker även ge extra tid före och efter idrottslektioner så att alla inte behöver byta om (och duscha) samtidigt.
 12. Hur tänker ni kring att förebygga mobbning om ett barn kommer till skolan med ansiktsmask?
  Svar: 
  Skolan har en viktig roll när det kommer till att prata med elever om coronaviruset och olika åtgärder för att förhindra smittspridning. Om en elev väljer att komma till skolan med munskydd ska övriga elever respektera detta. Skolan måste precis som vanligt utreda när de får veta att en elev upplever att hen blivit kränkt i samband med skolans verksamhet och vidta åtgärder för att få slut på kränkningarna

Spring 2020

2020-03-23
On March 23, the National Agency for Education (Skolverket) has announced that all remaining national tests during the spring of 2020, are canceled.


2020-03-18
Nordic International School closely follows the development of the current situation regarding the coronavirus and the recommendations of the Swedish Government and Folkhälsomyndigheten.

Currently, the recommendation from the authorities is to keep pre-schools and schools (förskola och grundskola) open for students that are not showing any signs of illness. However we are preparing ourselves for a number of different scenarios for the future development, including a possible recommendation to close the school.

In order to maintain a safe school environment for all students and our staff, we apply a strict policy regarding signs of illness. Students and staff with symptoms of illness are expected to stay home. If symptoms appear during the school day, the student will be sent home after contact with the guardian. After recovering the student can come back to school after being symptom free for at least 48 hours.

If you are a guardian, you will be informed via Schoolsoft if there is any change to the current situation or recommendation.