Kvalitet

Nöjdhet bland elever och vårdnadshavare

Nordic International School har en väl genomarbetad kvalitetsprocess där vi regelbundet mäter och utvärderar upplevd nöjdhet bland elever, personal och vårdnadshavare.

Enkätresultat

I den årliga enkätundersökningen bland elever och vårdnadshavare ställs frågor som avser att följa upp upplevelsen av undervisningen och skolans värdegrundsarbete, med bland annat frågor kring trygghet, arbetsro och respektfullt bemötande, samt elevernas och vårdnadshavarnas övergripande nöjdhet.

Vår interna kvalitetsenkät

I elevenkäten som genomfördes bland elever i årskurs 6-9, våren 2021, svarade 77% att de trivs, att de har en bra kontakt med sin mentor och 85 % menar att de vet vilka regler som gäller i skolan. I enkäten till vårdnadshavare svarade 84 % att det är ordning och reda i skolan och 96 % upplever att deras barn trivs i skolan. Bland vårdnadshavare skulle 87 % rekommendera skolan till andra föräldrar.

Läs mer om respektive skolas kvalitetsenkät genom att klicka på respektive skolas knapp nedanför.

Skolinspektionens nationella skolenkät

Nordic International School deltar även i ”Skolenkäten” som Skolinspektionen genomför bland vårdnadshavare och elever i utvalda årskurser. I den senaste mätningen bland elever i årskurs 9 var andelen elever som rekommenderar skolan en bra bit över genomsnittet för motsvarande årskurser i alla skolor i riket, med ett utfall på 6,6 för Nordic International School jämfört med riksgenomsnittet 5,7.

Detsamma gällde utfallet på frågan om elevernas nöjdhet med skolan som helhet som för Nordic International School var 7,6, jämfört med riksgenomsnittet 6,4.

Nordic International School Kalmar»Nordic International School Karlstad»Nordic International School Kronoberg»Nordic International School Norrköping»Nordic International School Trollhättan»