Kvalitet

För oss är det viktigt att kontinuerligt arbeta med kvalitetsfrågor. För att mäta utvecklingen av skolans kvalitet använder vi oss i huvudsak av enkätundersökningar som våra elever och vårdnadshavare får svara på. Vi har nått höga resultat i vår senaste elevenkät vilket vi väldigt glada över.

Sammanfattningsvis visar enkäten att majoriteten av eleverna följer skolans ordningsregler vilket i sin tur tycks ha god inverkan på såväl arbetsro som upplevelsen av trygghet och respekt i skolan. Eleverna upplever att de får hjälp av sina lärare och att de har möjlighet att bli tilldelade mer utmanande uppgifter vid behov.

Enkätfrågor Resultat
1. Jag följer skolans ordningsregler. 4,6
2. I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns. 3,8
3. Skolarbetet fungerar bra för mig. 4,5
4. Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det. 4,4
5. Jag har arbetsro på lektionerna. 4,1
6. Jag bidrar till arbetsro i skolan. 4,6
7. I min skola respekterar vi varandra. 4,4
8. Jag känner mig trygg i skolan. 4,6
9. Jag kan få svårare uppgifter om jag vill. 4,1

 

Resultatet anges efter en skala på 1-5.