Kvalitet

Under läsåret 2019/2020 har två kvalitetsundersökningar genomförts bland skolans elever och deras vårdnadshavare. Årets enkäter visar att såväl elever som vårdnadshavare är nöjda med Nordic International School Norrköping.

Skolinspektionens nationella Skolenkät

Höstterminen 2019, 10-gradig skala. 

Vår interna Kvalitetsenkät

Vår interna kvalitetsenkät genomförd under vårterminen visar att såväl elever som vårdnadshavare är nöjda med Nordic International School Norrköping. På frågan om man kan rekommendera sin skola till andra svarar eleverna 3,5 och vårdnadshavare 4,5 på en femgradig skala.

Årets kvalitetsenkät visar också att eleverna i hög grad trivs i sin skola (4), känner sig trygga (4,1) och tycker att skolan har bra lärare (3,9). De upplever också att de får reda på vad de behöver kunna för att nå kunskapskraven i de olika kurserna (4) och att de vet vilka regler som gäller i skolan (4,3). Eleverna uppskattar att det är mycket engelska i skolan (4,1).

Vårdnadshavarna upplever också att deras barn trivs i skolan (4,6) och de känner att skolan lever upp till deras förväntningar (4,2). De tycker att skolan har bra lärare (4,4), att det är ordning och reda på skolan (4,3) och att deras barn känner sig trygga i skolan (4,7). Vårdnadshavarna upplever också att barnen har en stimulerande lärmiljö i skolan (4,1) och att skolan tar hänsyn till deras barns tankar och åsikter (4,3).