Min skola

19/20

Höstterminen 2019

19 augusti – 19 december

Lovdagar
Höstlov: 28 oktober – 1 november

Vårterminen 2020

7 januari – 11 juni

Lovdagar
Sportlov: 17 februari – 21 februari
Påsklov:  6 april – 9 april
Klämdag: 22 maj

Helgdagar
Långfredag: 10 april
Annandag påsk: 13 april
Första maj: 1 maj
Kristi himmelsfärds dag: 21 maj

Norrköpings kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector försäkring som gäller för våra elever. Om en elev skadar sig på skoltid ska elev/vårdnadshavare anmäla skadan till Protector. Ange försäkringsnummer 1089013-1.2 och kom ihåg att spara kvitton för alla utlägg samt dokumentera skadan tillsammans med Protector.

Försäkringsgivare: Protector försäkring

Försäkringstagare: Norrköpings kommun

Omfattning: Dygnet runt

Försäkringsnummer: 1089013-1.2

Skadeanmälan: Via Protectors hemsida: www.protectorforsakring.se

Vid frågor, vänligen kontakta Protector försäkring
E-mail: skador@protectorforsakring.se
Tel: +46 (0)8-410 637 00

På Nordic International School har all personal skyldighet att ta emot synpunkter och klagomål och föra dem vidare till ansvariga. Rektor har ett ansvar för den enskilda enheten och huvudmannen har det övergripande ansvar för utbildningen.

I första hand bör synpunkter eller klagomål kan lösas direkt på skolnivå. Det är därför bra att den som vill framföra klagomål gör det i första hand direkt till skolan. Konkreta exempel på saker som faller inom rektors ansvar är skolmaten, datorers prestanda, läromedel och rätt till särskilt stöd.

Om den som klagar tycker att han/hon inte får hjälp av dem han/hon pratat med eller om den klagande anser att problemet är allvarligt ska han/hon kontakta huvudmannen som har en skyldighet att utreda och följa upp om det förekommer brister i skolans verksamhet. I dessa situationer skall den klagande alltid framföra sina synpunkter skriftligen.

Nedan finns en länk för nedladdning av formulär som ska användas som underlag för klagomålet.

Den i vår verksamhet som tar emot ett klagomål som är av karaktären att huvudmannen ska kopplas in ska skyndsamt översända det till huvudmannens jurist för vidare hantering. Om juristen fått in ett ärende ansvarar denna för att initiera en utredning. Juristen skickar inom fem arbetsdagar en bekräftelse till klagomålslämnaren att klagomålet är emottaget och att ärendet kommer att utredas av huvudmannen. Då anses utredningen vara påbörjad. Juristen kopplar sedan in huvudmannen, som ansvarar för att utreda om klagomålet medför att huvudmannen ska åtgärda en eventuell brist i verksamheten. Personal och annan relevant kompetens ska bidra vid utredningen av ett klagomål.

Utredningen av klagomålet dokumenteras sedan av huvudmannen tillsammans med juristen.

Följande punkter tas med i utredningen:

  • Grunden för klagomålet, dvs. själva orsaken till klagomålet
  • Vad utredningen kommit fram till; en fri beskrivning av orsaken till att klagomålet har uppstått.
  • Vilka initierade åtgärder som satts in för att åtgärda bristen i verksamheten och även åtgärder som förebygger att liknande situation uppkommer igen.
  • Avslut

Juristen återkopplar därefter till den som rapporterat in ett klagomål.

Klagomålsblankett (ladda ner)