Min skola

Höstterminen 2020

18 augusti- 22 december

Studiedag: 21 september
Höstlov: 26-30 oktober

Vårterminen 2021

12 januari-10 juni

Studiedag: 11 januari
Sportlov: 22-26 februari
Studiedag: 8 mars
Påsklov: 2-9 april
Kristi Himmelsfärd: 13 maj
Klämdag/Lovdag: 14 maj
Studiedag: 24 maj

Norrköpings kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector försäkring som gäller för våra elever. Om en elev skadar sig på skoltid ska elev/vårdnadshavare anmäla skadan till Protector. Ange försäkringsnummer 1089013-1.2 och kom ihåg att spara kvitton för alla utlägg samt dokumentera skadan tillsammans med Protector.

Försäkringsgivare: Protector försäkring

Försäkringstagare: Norrköpings kommun

Omfattning: Dygnet runt

Försäkringsnummer: 1089013-3.1

Skadeanmälan: Via Protectors hemsida: www.protectorforsakring.se

Vid frågor, vänligen kontakta Protector försäkring
E-mail: skador@protectorforsakring.se
Tel: +46 (0)8-410 637 00

På Nordic International School AB har all personal skyldighet att ta emot synpunkter och klagomål och föra dem vidare till ansvariga. Rektor har ett ansvar för den enskilda enheten och huvudmannen har det övergripande ansvar för utbildningen.

  1. I första hand ska eleven eller vårdnadshavare lämna sitt klagomål till ansvarig mentor. Om eleven inte känner sig trygg med att lämna anmälan till ansvarig mentor ska klagomålet lämnas direkt till rektor. Mentor kommer skyndsamt att utreda och åtgärda ärendet och kommunicera till elev och vårdnadshavare om eventuella åtgärder. Om ärendet berör personal lämnas ärendet vidare till rektor.
  2. Om elev eller vårdnadshavare inte är nöjda med hur klagomålet hanterats eller de åtgärder som genomförts ska elev eller vårdnadshavare kontakta rektor.
  3. Rektor ansvarar för att det så snart som möjligt görs en utredning om det förhållande som klagomålet avser och att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister. Rektor ansvarar för att elev och/eller vårdnadshavare informeras om på vilket sätt konstaterade brister åtgärdats.
  4. Rektor ansvarar för att klagomålet, utredningen och åtgärderna dokumenteras och att dokumentationen sparas på lämpligt sätt.

5.1 Den som i vår verksamhet tar emot ett klagomål som är av karaktären att huvudmannen ska kopplas in, ska skyndsamt översända det till huvudmannens skolchef för vidare hantering.

5.2 Eller om den som klagar inte upplever sig få tillräcklig hjälp eller om problemet är allvarligt kommer elev och/eller vårdnadshavare uppmanas att kontakta huvudmannens skolchef eller

Skolchefen kommer då skyndsamt att utreda och följa upp om det förekommer brister i skolans verksamhet. Den som lämnar ett klagomål till huvudmannen skall göra detta skriftligt. Vid behov kommer huvudmannens jurist att ge stöd i klagomålsärendet. Blankett för detta finns på skolans hemsida. Skolchef kommer inom fem arbetsdagar att skicka en bekräftelse till klagomålslämnaren att klagomålet är emottaget och att ärendet kommer att utredas av huvudmannen. Då anses utredningen vara påbörjad.

Följande området tas alltid med i en utredning av ett klagomål:

  • Grunden för klagomålet, dvs. själva orsaken till klagomålet
  • Vad utredningen kommit fram till; en fri beskrivning av orsaken till att klagomålet har uppstått.
  • Vilka initierade åtgärder som satts in för att åtgärda bristen i verksamheten och även åtgärder som förebygger att liknande situation uppkommer igen.

Klagomålsblankett (ladda ner)