Om företaget

Klagomål

På Nordic International School har all personal skyldighet att ta emot synpunkter och klagomål och föra dem vidare till ansvariga. Rektor har ett ansvar för den enskilda enheten och huvudmannen har det övergripande ansvaret för utbildningen.

Så fungerar det

  1. I första hand ska eleven eller vårdnadshavare lämna sitt klagomål till ansvarig mentor. Om eleven inte känner sig trygg med att lämna anmälan till ansvarig mentor ska klagomålet lämnas direkt till rektor. Mentor kommer skyndsamt att utreda och åtgärda ärendet och kommunicera till elev och vårdnadshavare om eventuella åtgärder. Om ärendet berör personal lämnas ärendet vidare till rektor.
  2. Om elev eller vårdnadshavare inte är nöjda med hur klagomålet hanterats eller de åtgärder som genomförts ska elev eller vårdnadshavare kontakta rektor.
  3. Rektor ansvarar för att det så snart som möjligt görs en utredning om det förhållande som klagomålet avser och att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister. Rektor ansvarar för att elev och/eller vårdnadshavare informeras om på vilket sätt konstaterade brister åtgärdats.
  4. Rektor ansvarar för att klagomålet, utredningen och åtgärderna dokumenteras och att dokumentationen sparas på lämpligt sätt.

Klagomålsblankett

Vill du lämna ett klagomål? Ladda ner blanketten här.

Ladda ner»